Regulamin łowiska

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB

W OBWODZIE RYBACKIM JEZIORO ŻARNOWIECKIE

od 01.01.2012 do 31.12.2012

WSTĘP

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa i ochrony zasobów ichtiofauny. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich wędkujących w wodach będących w użytkowaniu Gminnego Ośrodka Turystyki i Sportu w Gniewinie, w których dopuszcza się amatorski połów ryb za zgodą uprawnionego do rybactwa. Amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca kartę wędkarską i dowód opłaty, zgodnie z tabelą 1.
Tab.1.

Opłaty za amatorski połów ryb (zł) w obwodzie rybackim Jezioro Żarnowieckie w 2012 r.

Wyszczególnienie Od 01.01.2012 r.

do  31.12.2012 r.

1 miesiąc 2 tygodnie 1 tydzień 3 dni 1 dzień
Połów z brzegu, łodzi i lodu 450 zł 250 zł 200 zł 150 zł 75 zł 30 zł
Połów z lodu i brzegu 400 zł 250 zł 150 zł 100 zł 50 zł 20 zł
Połów z łodzi i z

brzegu

400 zł 250 zł 200 zł 150 zł 75 zł 30 zł
Połów z brzegu 350 zł 200 zł 150 zł 100 zł 50 zł 20 zł
Połów z lodu 150 zł 120 zł 100 zł 75 zł 50 zł 20 zł

TROLLING – dopłata 50% do opłaty podstawowej

Dopłata do zawodów wędkarskich:
Zawody wędkarskie z brzegu (w określonym regulaminem zawodów czasie): 10 zł/osoba/dzień.
Zawody wędkarskie z łodzi (w określonym regulaminem zawodów czasie): 20 zł/osoba/dzień;

Opłaty można uiszczać w następujących miejscach:

1) w siedzibie Gminnego Ośrodka Turystyki i Sportu Sp. z o.o.

ul. Sportowa 1, 84-250 Gniewino

tel. +48 58 670 66 98

+48 58 670 66 99        (od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530)

fax. +48 58 670 63 42,

2) w kasie wieży widokowej „Kaszubskie Oko” w Gniewinie (w okresie i godzinach otwarcia kompleksu ),

3) w kasie przystani w Nadolu (w godzinach od 730 do 1630 ), tel. 509 256 161

4) w recepcji Pływalni Krytej w Gniewinie (codziennie w godz. 800 – 2000) tel. 58 676 79 09

5) przelewem bankowym lub pocztowym na konto:

Gminny Ośrodek Turystyki i Sportu Sp. z o.o.

ul. Sportowa 1, 84-250 Gniewino

Kaszubski Bank Spółdzielczy w Wejherowie O. Gniewino

Numer konta: 84 8350 0004 4200 8512 2000 0010

z dopiskiem: opłata za amatorski połów ryb – od dd. mm.rr do dd.mm.rr.

PRAWA WĘDKUJĄCEGO NA WODACH JEZIORA ŻARNOWIECKIEGO

§ 1
1. Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez Gminny Ośrodek Turystyki i Sportu w Gniewinie mają osoby posiadające kartę wędkarską, przestrzegające zasad ujętych w niniejszym  Regulaminie, po opłaceniu stosownych składek.

2. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, z późniejszymi zmianami.

3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 lat oraz cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.

4. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat.

5. Młodzież do 14 lat ma prawo wędkować z następującymi ograniczeniami: w ramach własnego łowiska, zgodnie z limitem ilościowym i wagowym, wyłącznie pod nadzorem osoby uprawnionej do opieki.

6. Młodzież w wieku do 14 lat ma prawo wędkować:
a) w ramach uprawnień i dziennego limitu połowu ryb swojego opiekuna metodą spinningową lub muchową. Przekazanie uprawnień nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę.
b) w ramach uprawnień stanowiska i dziennego limitu połowu ryb swojego opiekuna, mają prawo wędkować dwie osoby, każda na jedną wędkę. Udostępnienie stanowiska i limitu dwóm osobom nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę.

7. Wędkarz ma prawo do swobodnego dostępu do wody, a także do przybijania i cumowania do brzegu sprzętu pływającego, jeśli lokalne przepisy wydane przez uprawniony organ nie stanowią inaczej.

OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO

2  §

1. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać: kartę wędkarską, z potwierdzeniem uiszczenia należnych opłat lub inne ważne zezwolenie uprawniające do wędkowania na danym łowisku.

2. Przed przystąpieniem do wędkowania, wędkarz zobowiązany jest do ustalenia do kogo należy wybrane przez niego łowisko i czy nie obowiązują na nim dodatkowe ograniczenia, poza zawartymi w niniejszym Regulaminie.

3. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą odpowiednie odstępy, określone w §§ 4, 5, 7 Regulaminu. Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko.

4. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich właściciela.

5. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pyszczków ryb. Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności.

6. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu minimum 5 metrów, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.

7. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody sportowe. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim.

8. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte ryby, zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, wędkarz ma obowiązek natychmiast zawiadomić o tym użytkownika wody, policję albo najbliższy organ administracji publicznej.

9. Jeżeli wędkarz złowi rybę oznakowaną i zabiera ją, ma obowiązek przesłać do Gminnego Ośrodka Turystyki i Sportu, na którego terenie została ona złowiona, znaczek i kilka łusek wyjętych powyżej linii bocznej ryby, podając równocześnie jej gatunek, długość i ciężar oraz miejsce, datę i godzinę połowu.

10.Zabrania się cumowania łodzi w innych miejscach, niż miejsca do tego celu przeznaczone.

ZASADY WĘDKOWANIA

§ 3

1. Wędka
Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona:
a/ jednym haczykiem z przynętą, albo
b/ nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą imitującą owada lub jego stadia rozwojowe; przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm albo
c/ sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż trzy haczyki; haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm.
d/ przy połowie ryb spod lodu: jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o    średnicy 20 mm, albo
e/ sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm

2. Przynęty
a/ Jako przynęty mogą być stosowane:
– przynęty naturalne: zwierzęce i roślinne,
– przynęty sztuczne.
b/ Zabrania się stosować jako przynęt / zanęt / :
– zwierząt i roślin chronionych,
– ikry rybiej,
c/ Przynęty naturalne zwierzęce to organizmy żywe lub martwe, a także ich części. W przypadku stosowania jako przynęt martwych ryb, mogą być użyte tylko ryby wymiarowe lub nie objęte wymiarem ochronnym oraz nie znajdujące się w okresie ochronnym. Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód, których zostały pozyskane.
d/ Przynęty naturalne roślinne to rośliny, ich części oraz przetwory z nich / np. ciasta i pasty/. Do przynęt tych umownie zalicza się też sery.
e/ Przynęty sztuczne to grupa przynęt wykonanych z różnych materiałów naturalnych lub sztucznych. Przynęty te mogą być uzbrojone najwyżej w trzy haczyki o rozstawie ostrzy nie większym niż szerokość przynęty sztucznej / z tolerancją do 2 mm /.
f/ Sztuczne muchy to grupa przynęt sztucznych wykonanych na haczyku z jednym lub dwoma ostrzami, w dowolnej kombinacji co najmniej dwóch materiałów.

3. Wędkowanie

3.1. W wodach użytkowanych przez Gminny Ośrodek Turystyki i Sportu można wędkować z brzegu i łodzi tylko w porze dziennej, tj. od świtu do zmierzchu 1 godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca .

3.2. Zabrania się łowić ryb w ustalonych dla nich okresach i miejscach ochronnych, takich jak tarliska, w tym krześliska, zimowiska, mateczniki oraz w obrębach ochronnych i hodowlanych.

3.3. Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych połowów ryb.

3.4. Ponadto wędkarzowi nie wolno :
a/ przechowywać i zabierać ryb poniżej ich wymiarów ochronnych,
b/ sprzedawać złowionych ryb,
c/ rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska,
d/ łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od: jazów, śluz, tam, zapór, przepławek oraz innych urządzeń służących do piętrzenia wody. Zakaz ten nie dotyczy budowli hydrotechnicznych służących regulacji brzegów lub dna, np. ostrogi, opaski i progi denne,
e/ łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych i oznakowanych sieci i innych rybackich narzędzi połowu,
f/ łowić metodą „szarpaka”,
g/ budować pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody użytkownika wody,
h/ posługiwać się sprzętem pływającym nie zarejestrowanym i nie oznakowanym zgodnie z  obowiązującymi przepisami,
i/ łowić ryb ze sprzętu pływającego w porze nocnej / od zmierzchu do świtu /
j/ stosować sztucznego światła, służącego lokalizowaniu bądź zwabianiu ryb na stanowisko,
k/ kotwiczyć łodzi na oznakowanych torach żeglugi wodnej,
l/ wędkować z mostów,
m/ obcinać głów rybom przed zakończeniem wędkowania.

3.5. Ryby w stanie żywym, złowione zgodnie z limitem ilościowym, należy przechowywać wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach. Każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby, z tym że zabrania się przechowywania żywych ryb dłużej niż 24 godz.

3.6. Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być bezwzględnie z ostrożnością wypuszczone do wody, nawet gdy ich stan wskazuje na niewielkie szanse przeżycia.

3.7. Raków pręgowatych, raków sygnałowych oraz ryb z gatunku trawianka, czebaczek amurski i sumik karłowaty po złowieniu nie należy wypuszczać do łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód.

3.8. W czasie połowu ryb na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego łowienia metodami spinningową lub muchową.

ŁOWIENIE RYB SPOKOJNEGO ŻERU

§ 4

1. Łowienie ryb spokojnego żeru dozwolone jest równocześnie na dwie wędki.

2. Uprawniony do rybactwa w obwodzie rybackim może określić dopuszczalną ilość zanęt w danym łowisku.

3. Wędkarz łowiący ryby na przynęty naturalne, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:

a/ łowiąc z brzegu – 10 m
b/ między łodziami – 25 m
c/ między łodzią a brzegiem – 50 m
d/ od znaku oznaczającego dokonywanie podwodnego połowu ryb kuszą – 75 m.

ŁOWIENIE RYB DRAPIEŻNYCH

§ 5

1. Łowienie ryb drapieżnych, na przynęty naturalne, dozwolone jest równocześnie na dwie wędki.

2. Łowiąc ryby metodą spinningową lub trollingową wolno używać jednej wędki, uzbrojonej w jedną przynętę sztuczną.

3. Łowiąc ryby drapieżne na przynęty sztuczne lub sztuczną muchę obowiązuje zachowanie następujących odległości pomiędzy wędkującymi:

a/ łowiąc z brzegu – 30 m
b/ łowiąc z łodzi lub brodząc – 50 m
c/ od znaku oznaczającego dokonywanie podwodnego połowu ryb kuszą – 75 m.

ŁOWIENIE RYB ŁOSOSIOWATYCH

§ 6

1. Łowienie ryb łososiowatych dozwolone jest wyłącznie na przynęty sztuczne z uwzględnieniem ustaleń szczegółowych wymienionych w informatorze wód krainy pstrąga i lipienia, z wyłączeniem pstrąga tęczowego w innych wodach nie objętych informatorem krainy wód pstrąga i lipienia, łowienie tych ryb dozwolone jest na przynęty dopuszczone przez uprawnionego do rybactwa

2. Przy łowieniu ryb łososiowatych metodą spinningową lub trollingową obowiązują te same zasady, jak przy łowieniu ryb drapieżnych.

3. Przy łowieniu metodą muchową obowiązkiem wędkarza jest przestrzeganie następujących zasad :

a/ przy łowieniu w wodach krainy ryb łososiowatych wolno posługiwać się tylko jedną wędką,
b/ wędka stosowana w metodzie muchowej musi być wyposażona w sznur muchowy i kołowrotek o szpuli ruchomej. Żyłkę wolno stosować wyłącznie do wiązania przyponów, których długość nie może przekroczyć dwukrotnej długości używanego wędziska,
c/ nie wolno stosować więcej niż dwóch sztucznych much na jednej wędce,
d/ nie wolno stosować dodatkowego zewnętrznego obciążenia linki lub przyponu. Dopuszczalne jest stosowanie linki obciążonej w jej konstrukcji,
e/ w wodach krainy ryb łososiowatych , w których dopuszcza się łowienie na przynęty roślinne wolno obciążać wyłącznie zestaw z przynętą roślinną. Zabrania się dodatkowego uzbrajania takich zestawów sztuczną przynętą,
f/ złowione ryby łososiowate, przeznaczone do zabrania, należy uśmiercić natychmiast po złowieniu,
g/ przy łowieniu ryb łososiowatych w wodach udostępnionych tylko do łowienia na sztuczną muchę, zakazuje się stosowania kuli wodnej, a także innych zastępujących ją przedmiotów np. spławik/.

ŁOWIENIE RYB SPOD LODU

§ 7

1. Łowienie ryb spod lodu dozwolone jest wyłącznie przy użyciu jednej wędki.

2. Zabrania się stosować martwej i żywej ryby jako przynęty.

3. Łowiąc ryby spod lodu należy wykonywać otwory o średnicy nie większej niż 20 cm. Między otworami należy zachować odległość nie mniejszą niż 1 m.

4. Wędkujący na lodzie powinni zachować pomiędzy sobą odległości co najmniej 10 m.

5. Zabrania się łowienia ryb spod lodu w porze nocnej, tj. od zmierzchu do świtu.

6. Ryby złowione spod lodu, przeznaczone do zabrania, należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu.

OCHRONA RYB

§ 8

1. Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej.

2. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb :
– boleń do 40 cm,
– brzana karpacka do 20 cm,
– brzanka do 20 cm,
– brzana do 40 cm,
– certa do 30 cm,
– głowacica do 70 cm,
– jaź do 25 cm,
– jelec do 15 cm,
– karp do 30 cm (nie dotyczy rzek),
– kleń do 25 cm,
– lin do 25 cm,
– lipień do 30 cm,
– łosoś do 50 cm,
– miętus: do 25 cm,
– okoń: do 15 cm,
– pstrąg potokowy: do 30 cm,
– rozpiór do 25 cm,
– sandacz do 45 cm,
– sapa do 25 cm,
– sieja do 35 cm,
– sielawa do 18 cm,
– sum do 70 cm,
- szczupak do 50 cm i powyżej 100 cm,
– świnka do 25 cm,
– troć do 50 cm,
– troć jeziorowa do 50 cm,
– węgorz do 50 cm,
– wzdręga do 15 cm,
– płoć do 15 cm,

3. Ustala się następujące okresy ochronne ryb :
– boleń – od 1 stycznia do 30 kwietnia,
– brzana – od 1 stycznia do 30 czerwca,
– brzana karpacka – od 1 stycznia do 15 lipca,
– certa – od 1 września do 30 listopada,
– lipień od 1 marca do 31 maja,
– łosoś – od 1 grudnia do końca lutego; w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w piątki, soboty i niedziele,
– miętus – od 1 grudnia do końca lutego,
– pstrąg potokowy – od 1 września do 31 grudnia,
– sieja – od 15 października do 31 grudnia,
– sandacz – od 1 stycznia do 31 maja,
– sapa – od 1 kwietnia do 31 maja,
– węgorz – od 15 czerwca do 15 lipca,
– sum – od 1 listopada do 30 czerwca,
– szczupak – od 1 stycznia do 30 kwietnia,
– świnka – od 1 stycznia do 15 maja,
– troć – od 1 października do 31 grudnia,
– troć jeziorowa od 1 września do 31 stycznia,

4. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb przypada w dzień ustawowo wolny od pracy okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień.

5. Zakazowi połowów wędkarskich podlegają następujące gatunki ryb prawnie chronionych:
– alosa,
– babka czarna, babka szczupła, babka czarnoplamka,
– babka mała,
– babka piaskowa,
– ciosa,
– dennik,
– głowacz pręgopłetwy, głowacz białopłetwy,
– iglicznia,
– jesiotr zachodni,
– kiełb białopłetwy,
– kiełb Kesslera,
– koza,
– koza złotawa,
– kur rogacz,
– minogi – wszystkie gatunki,
– parposz,
– piekielnica,
– piskorz,
– pocierniec,
– różanka,
– słonecznica,
– strzeble – wszystkie gatunki,
– śliz,
– wężynka.

6. Rak błotny i rak szlachetny nie mogą być przedmiotem amatorskiego połowu.

7. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowisk :
7.1. W ciągu doby / , tj. od świtu do zmierzchu 1 godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca .

– sum 1 szt.
– troć jeziorowa, troć i łosoś, sieja ,węgorz / łącznie / 2 szt.
– boleń, karp, lipień, pstrąg potokowy, amur biały, sandacz, szczupak, brzana / łącznie / 3 szt.
– lin, pstrąg tęczowy i pstrąg źródlany, / łącznie / 4 szt.
– świnka, certa / łącznie / 5 szt.
– jaź, kleń / łącznie /10 szt.
Łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk ryb wymienionych gatunków nie może przekroczyć 10 szt. w ciągu doby.

8. Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków nie wymienionych wyżej, w ilościach nie przekraczających 5 kg w ciągu doby.

9. Limity nie dotyczą krąpia, karasia srebrzystego.

10. Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy.

11. Uprawniony do rybactwa w obwodzie rybackim w uzasadnionych przypadkach ma prawo do zaostrzenia wymiarów, okresów ochronnych i limitów ilościowych ryb.

KONTROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WĘDKUJĄCYCH W WODACH GOTiS

§ 9

1. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez :
a/ funkcjonariuszy Policji,
b/ funkcjonariuszy Państwowej Straży Rybackiej,
c/ członków Społecznej Straży Rybackiej,
d/ funkcjonariuszy Straży Gminnej,
e/ członków Straży Ochrony Mienia PZW,
f/ członków Państwowej Straży Łowieckiej,
g/ członków Straży Leśnej,
h/ członków Straży Parków Narodowych i Krajobrazowych,
i/ uprawnionych do rybactwa w obwodzie rybackim.

2. Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek: okazać dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby i przynęty.

3. Naruszenie niniejszego Regulaminu przez wędkarza pociąga za sobą konsekwencje wynikające z ustawy o rybactwie śródlądowym.

INFORMACJE ŹRÓDŁOWE

§ 10
– Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo o ochronie środowiska / Dz. U. Nr 62 poz. 627 / i 27 lipca 2001 r. / Dz. U. Nr 100 poz. 1085 /,

– Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. – o rybactwie śródlądowym / Dz. U. Nr 66 poz. 750 z późniejszymi zmianami,

– Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach / Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami,

– Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach / Dz. U. Nr 101 poz. 444 z późniejszymi zmianami,

– Ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody / Dz. U. Nr 114 poz. 492 z późniejszymi zmianami,

– Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt / Dz. U. Nr 111 poz. 724 z późniejszymi zmianami,

– Rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 26 września 2001 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt / Dz. U. Nr 130 poz. 1456,

– Rozporządzenia Ministra Ochrony środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 kwietnia 1995 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin / Dz. U. Nr 41 poz. 214,

– Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie Dz. U. Nr 138 poz. 1559 z późniejszymi zmianami (Dz. U. nr 17 poz. 160)/.

– Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

Regulamin wchodzi w życie od dnia 01 stycznia 2012r. na mocy Zarządzenia Prezesa Zarządu GOTiS Sp. z o.o. nr 13/2011 z dnia 30.12.2011r.


christian louboutin cheap, ralph lauren outlet italia, ralph lauren cheap uk, ralph lauren sale uk, ralph lauren australia sale, cheap ralph lauren australia, ralph lauren online sale, michael kors outlet uk, michael kors outlet online, michael kors bags outlet, michael kors outlet sale, michael kors bags uk , ralph lauren online outlet, louis vuitton outlet uk